Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Najnowsze wiadomości

2013-07-25 06:10:04

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 2, oznaczonej geodezyjnie nr działki 2954/671 o pow. 0,0821 ha zapisanej w KW CZ1L/00044095/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokątu, znajdują się przy ul. Zamkowej 2 w Koszęcinie i zabudowana jest budynkiem parterowym usługowo-gastronomicznym o dawniejszy „czworak Nr III”. o pow. użytkowej 821,0 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Nr 223/XXV/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej A1, w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren oznaczony symbolem „U” o przeznaczeniu podstawowym pod usługi, handel, rzemiosło gastronomię, administrację. W dniach 2013-03-21, 2013-06-07 przeprowadzono przetargi nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, które zakończyły się negatywnie. Rokowania odbędą się w dniu 2013-08- 20 w Urzędzie Gminy Koszęcin w sali nr 16. o godz. 10.00 cena wywoławcza 106.000,00 zł. (słownie : sto sześć tysięcy złotych gr 00 brutto zwolnione z VAT Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku rokowań podlega zapłacie jednorazowo na konto Gminy Koszęcin i powinna być nie później niż do dnia poprzedzającego termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych gr 00) Wpłata wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Gminy Koszęcin : Bank Spółdzielczy w Koszęcinie nr 84828800042000000000130010. Środki na podanym koncie winny być w terminie do dnia 2013-08-16 włącznie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet zapłaty za nieruchomość. Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zwierać : - imię, nazwisko i adres albo nazwę firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot - datę sporządzenia zgłoszenia - oświadczenia, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń - proponowana cenę i sposób jej zapłaty - kserokopia wniesionego wadium – zaliczki. Zgłoszenie do rokowań składa się oddzielnie w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w sekretariacie w terminie do dnia 2013-08-19 włącznie z dopiskiem „Rokowania nieruchomości Zamkowa 2 Koszęcin”. Rokowania są ważne bez względu na liczbę uczestników spełniających warunki. Jeżeli uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium – zaliczka przepada na rzecz gminy Koszęcin. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego. Uczestnicy rokowań winni przed otwarciem zgłoszeń przedłożyć komisji : - w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, - w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, - w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758). Zastrzega się możliwość zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin przy ul. Powstańców Śl. 10, biuro nr 6 a, tel. 034-3576-100 wew. 127, fax. 034-3576-108. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja Zarządzenie nr 88/2013 dnia 2013-07-18 Wójta Gminy Koszęcin w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego i ul. Jesiennej stanowiące własność gminy Koszęcin oraz podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt. 1, art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam § 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące działki niezabudowane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Koszęcinie , oznaczone geodezyjnie jako działki - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 2876/20 o pow. 0,1680 ha zapisane w KW CZ1L/00038168/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Koszęcin. Nieruchomości mają kształt prostokątu, znajdują się przy ul. Sobieskiego i drodze wewnętrznej ul. Jesiennej w Koszęcinie. Ceny wywoławcze do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Koszęcin wynoszą - działka - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 61.400,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. - działka - 2876/20 o pow. 0,1680 ha - 61.200,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja WÓJT GMINY Koszęcin 2013-07-19 KOSZĘCIN Wykaz nieruchomości do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące działki niezabudowane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Koszęcinie , oznaczone geodezyjnie jako działki - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 2876/20 o pow. 0,1680 ha zapisane w KW CZ1L/00038168/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Koszęcin. Nieruchomości mają kształt prostokątu, znajdują się przy ul. Sobieskiego i drodze wewnętrznej ul. Jesiennej w Koszęcinie. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków : przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie , o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 2013-07-19 jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złożył wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 2013-07-19 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Gminie Koszęcin zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Nr 223/XXV/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku, przedmiotowe nieruchomości są położone na terenie oznaczonym na rysunku symbolem „MN” – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków bliźniaczych, usług nie powodujących ponadnormatywnych emisji substancji szkodliwych oraz drga ń i hałasu do środowiska. Ceny wywoławcze do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Koszęcin wynoszą - działka - 2875/20 o pow. 0,1684 ha - 61.400,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. - działka - 2876/20 o pow. 0,1680 ha - 61.200,00 zł. słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych gr 00 plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT. Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia poprzedzającego zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Dodatkowych informacji udziela biuro nr 6a Urzędu Gminy w Koszęcinie od godz. 8.00 do 15.00 Wójt Gminy (-) mgr inż. Grzegorz Ziaja
2013-07-25 06:07:09

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Koszęcin ul. Powstańców Śl. 10 42-286 Koszęcin Nr RLS 6220.6.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Koszęcin zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1187; 1188; 1193; 1194; 1195 położonych w obrębie 0003 w miejscowości Koszęcin, Gmina Koszęcin „ Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pok. 6a w godzinach od 07:30 do 15:30. ..
2013-07-19 08:23:52

Kolejne inwestycje. Kolejne zmiany. Tym razem przy ul. Lublinieckiej.

W zeszłym tygodniu, we wtorek 9 lipca została podpisana umowa na projekt ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Lublinieckiej. Przetarg odbył się na mocy porozumienia, zawartego na wniosek Wójta Gminy Koszęcin z Zarządem Województwa Śląskiego, w ramach projektu WID – Współfinansowanych Inwestycji Drogowych. Projekt ścieżki będzie obejmował prawe (południowe) pobocze ul. Lublinieckiej (droga wojewódzka nr 906), począwszy od pierwszych zabudowań od strony Lublińca aż po skrzyżowanie ulic Lublinieckiej, Powstańców Śląskich i Sienkiewicza w Koszęcinie. W zabudowę zostanie wchłonięty istniejący fragment chodnika od strony Lublińca. Do wyłonienia wykonawcy doszło na przełomie czerwca i lipca 2013r. na podstawie postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „PROJEKT BUDOWY ŚCIEZKI PIESZO – ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 (Ul. Lubliniecka) W KOSZĘCINIE”. Spośród dwóch firm które wzięły udział w przetargu, ofertę korzystniejszą przedstawiła pracownia projektowo – badawcza „ARTA” z Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie 43 050 zł. brutto. Wykonawca będzie musiał wywiązać się z projektu do dnia 30.11.2013r. Realizacji projektu będziemy mogli się spodziewać w roku 2014, po otrzymaniu kolejnej dotacji z programu WID. Warto wspomnieć, że to już nasze drugie podejście do wykonania projektu ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Lublinieckiej. W roku 2012 także Urząd Gminy Koszęcin spisał porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego, na podstawie którego doszło do przetargu. Niestety biuro projektowe które przetarg wygrało, nie wywiązało się z zawartej umowy w wyznaczonym terminie.(KI)
2013-07-19 08:21:43

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Koszęcin - odbiór worka z tworzywem sztucznym / PLASTIKI / KOSZĘCIN: ulice: Batorego, Bema, Bratkowa, Brzozowa, Burzyńskiego, Cegielniana, Chopina, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jodłowa, Kolejowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Korfantego, Krokusowa, Królowej Jadwigi, Legionów, Leśna, Lompy, Lubliniecka, Makowskiego, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Piaskowa, Poprzeczna, Przemysłowa, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa, Sportowa, Śląska, Świerkowa, Tęczowa, Tulipanowa, Wiosenna, Wolności, Wrzosowa, Zielona – wywóz 24 lipiec 2013 KOSZĘCIN, ulice: Boronowska, Cieszowska, Damrota, Dąbrówki, Jaśminowa, Kochanowskiego, K. Mańki, Kopernika, Korczaka, Kościuszki, Kozielska, Krótka, Ks. Gąski, Ligonia, Łazowska, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa, Moniuszki, Nektarowa, Opiełki, Parkowa, Podgórna, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, Szkolna, Świętego Wawrzyńca, Wąska, Wojska Polskiego– wywóz 25 lipiec 2013 CIESZOWA, PIŁKA, RUSINOWICE, RZYCE, SADÓW, WIERZBIE– wywóz 25 lipiec 2013 BRUSIEK, BUKOWIEC, PRĄDY, STRZEBIŃ, ŁAZY– wywóz 29 lipiec 2013 Koszęcin odbiór odpadów komunalnych / ZMIESZANYCH / KOSZĘCIN: ulice: Batorego, Bema, Bratkowa, Brzozowa, Burzyńskiego, Cegielniana, Chopina, Cicha, Dębowa, Dworcowa, Jodłowa, Kolejowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Korfantego, Krokusowa, Królowej Jadwigi, Legionów, Leśna, Lompy, Lubliniecka, Makowskiego, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Piaskowa, Poprzeczna, Przemysłowa, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa, Sportowa, Śląska, Świerkowa, Tęczowa, Tulipanowa, Wiosenna, Wolności, Wrzosowa, Zielona – wywóz 26 lipiec 2013 KOSZĘCIN, ulice: Boronowska, Cieszowska, Damrota, Dąbrówki, Jaśminowa, Kochanowskiego, K. Mańki, Kopernika, Korczaka, Kościuszki, Kozielska, Krótka, Ks. Gąski, Ligonia, Łazowska, Mickiewicza, Mieszka I, Miodowa, Moniuszki, Nektarowa, Opiełki, Parkowa, Podgórna, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Sienkiewicza, Spokojna, Szkolna, Świętego Wawrzyńca, Wąska, Wojska Polskiego– wywóz 29 lipiec 2013 CIESZOWA, PIŁKA, RUSINOWICE, RZYCE, SADÓW, WIERZBIE– wywóz 30 lipiec 2013 BRUSIEK, BUKOWIEC, PRĄDY, STRZEBIŃ, ŁAZY– wywóz 31 lipiec 2013 Prosimy o wystawienie w tych dniach worków przed posesje do godziny 6:00 rano lub dnia poprzedniego w widocznym miejscu przy drodze.
2013-07-17 12:33:50

O B W I E S Z C Z E N I E

Koszęcin, dn. 15 lipca 2013r. DP.6733.02.2.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 647 z późn. zm.) – Wójt Gminy Koszęcin, informuje, że w tutejszym Urzędzie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn: „Modernizacja sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/04 kV S- 186 „Łazy Kurzychowe” oraz budowa nowej stacji transformatorowej 15/04 kV „Sitki” dla poprawy warunków zasilania istniejących odbiorców i umożliwienia przyłączenia kolejnych, gm. Koszęcin i Boronów” Na działkach położonych w Strzebiniu oznaczonych geodezyjnie: nr 1043/2; nr 1115; nr 1128; nr 1055; nr 1114; nr 1116; nr 1125; nr 1112; nr 1113; nr 1071. Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 9 lipca 2013r. Pana Piotra Wysockiego reprezentującego Zakład Usługowo-Handlowy „ELPOLBUD” Piotr Wysocki z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Rzędowickiej 13, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie, z siedzibą 42-201 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 5, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 marca 2013r. Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Koszęcin, parter, pok. nr 3 w następujących godzinach: od 7:30 do 15.30 poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 18:00 wtorek od 7:30 do 15:00 piątek W terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości można w tutejszym Urzędzie składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji. Pisma należy adresować do tut. Urzędu powołując się na znak niniejszego obwieszczenia.
2013-07-17 05:43:15

Gospodarka odpadami komunalnymi

Jak segregujemy odpady komunalne, czyli co i gdzie wrzucamy ? Przypomnimy sobie czy robimy to poprawnie. Nowa ustawa zobowiązała nas do segregowania odpadów wg następującego klucza: A, PAPIER – ( niebieski worek ) Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, artykułów higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku! B, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA PLASTIKOWE - ( żółty worek ) Tutaj wrzucamy wszelkie opakowania plastikowe - butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach, płynach do mycia naczyń, itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach. Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka, zgniecione butelki zmniejszają 8-krotnie objętość i ułatwiają prace w sortowni. NIE WYRZUCAMY tutaj plastikowych opakowań po olejach, rozmaitych chemikaliach oraz farbach, strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plastikowych wiaderek po farbach i lakierach etc. C, METAL – ( żółty worek razem z tworzywem sztucznym ) Razem z tworzywem sztucznym trafiają opakowania metalowe, folie i puszki aluminiowe, kapsle, metale i metalowe narzędzia, etc. D, SZKŁO – ( zielony worek ) Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez zakrętek, szklane naczynia, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po perfumach i innych kosmetykach. NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany i fajansu, doniczek, szkła kryształowego, żarówek, reflektorów, świetlówek, zniczy z woskiem, opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, szkła stołowego – żaroodpornego. Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, czyste, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. E, BIOODPADY – ( brązowy worek ) Tutaj wrzucamy odpady kuchenne, spożywcze – stałe, resztki żywności, owoce, warzywa, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, skorupki jajek, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora drzew, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, płynnych odpadów kuchennych, drewna impregnowanego, p-łyt wiórowych i MDF, odchodów zwierzęcych UWAGA! Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji. Niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpady do kompostowania. F, ODPADY WIELKOGABARYTOWE np. zużyte meble ( meblościanki, fotele, narożniki, sofy, kanapy, krzesła, stoły) itp. oraz kompletny zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV, będą zbierane na podstawie ustalonych harmonogramów w częstotliwości co najmniej jeden raz w roku . G. POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. H. INNE ODPADY , np. przeterminowane leki, zużyte baterie – wrzucamy do pojemników wystawionych w budynku Urzędu Gminy, ul. Powstańców Śl. 10, w m. Koszęcin I.INNE ODPADY, np. papa, wełna mineralna, styropian, szyby okienne i drzwiowe, skrzydła drzwiowe i okienne, odpady po budowie i modernizacji budynku, etc. a które nie zostały wymieniony powyżej, posiadacz odpadu winien przekazać odpady na składowisko odpadów na własny koszt. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koszęcin za rok 2015 (kliknij...) Informacja dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypczynkowe. (kliknj...) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (kliknij...) Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu: \"Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022\". (kliknij...) Szanowni mieszkańcy Gminy Koszęcin, Uprzejmie informuję, iż zgodnie z umową na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Firma zabiera i wydaje 1 worek na odpady „ bio „ biodegradowalne. Nadwyżkę odpadów biodegradowalnych należy dowieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) znajdującego się w miejscowości Koszęcin, przedłużenie ulicy Ks. Gąski, za wieżą widokową , na terenie tzw. „ Srocza Góra”, w każdą sobotę roboczą, w godzinach 8:00 – 12:00. Natomiast pozostałe worki na odpady segregowane tj. na tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier i makulaturę nie są limitowane. Ile dane gospodarstwo domowe wystawi worków z odpadami segregowanymi, tyle winni otrzymać na następny okres. Dodatkowe worki można nieodpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, pokój nr 6A. Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 6 listopada 2014 r., uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w roku 2015 zostaje przeniesiona na sobotę 2 maja 2015 r. W związku z powyższym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sobotę (2.05.2015 r.) będzie nieczynny. WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KOSZĘCIN, na dzień 29 listopada 2013 r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 lipca 2013 roku Urząd Gminy w Koszęcinie informuje, iż wnoszenie opłaty przez właścicieli, posiadaczy, użytkowników nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy Koszęcin na rzecz Gminy Koszęcin za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi po pisemnym imiennym zawiadomieniu z wskazanym numerze konta bankowego. Nowa ustawa zobowiązuje nas do segregowania odpadów wg następującego klucza: A, PAPIER – ( niebieski worek ) Tutaj wyrzucamy czysty i suchy papier – np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi itp. NIE WYRZUCAMY brudnego lub tłustego papieru, tapet, artykułów higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku! B, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA PLASTIKOWE - ( żółty worek ) Tutaj wrzucamy wszelkie opakowania plastikowe - butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach, płynach do mycia naczyń, itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach. Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka, zgniecione butelki zmniejszają 8-krotnie objętość i ułatwiają prace w sortowni. NIE WYRZUCAMY tutaj plastikowych opakowań po olejach, rozmaitych chemikaliach oraz farbach, strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, plastikowych wiaderek po farbach i lakierach etc. C, METAL – ( żółty worek razem z tworzywem sztucznym ) Razem z tworzywem sztucznym trafiają opakowania metalowe, folie aluminiowe, kapsle, metalowe narzędzia, etc. D, SZKŁO – ( zielony worek ) Tutaj wyrzucamy szklane butelki po napojach, słoiki bez pokrywek, szklane naczynia, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po perfumach i innych kosmetykach. NIE WYRZUCAMY ceramiki, porcelany i fajansu, doniczek, szkła kryształowego, żarówek, reflektorów, świetlówek, zniczy z woskiem, opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, szkła stołowego – żaroodpornego. Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, czyste, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. E, BIOODPADY – ( brązowy worek ) Tutaj wrzucamy odpady kuchenne, spożywcze – stałe, resztki żywności, owoce, warzywa, fusy z herbaty i kawy – razem z filtrem, skorupki jajek, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny i kora drzew, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla. NIE WYRZUCAMY tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski etc.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego, oleju jadalnego, płynnych odpadów kuchennych, drewna impregnowanego, p-łyt wiórowych i MDF, odchodów zwierzęcych UWAGA! Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację tę należy tylko zaznaczyć w deklaracji. Niewłaściwa segregacja dyskwalifikuje bioodpady do kompostowania. F, ODPADY WIELKOGABARYTOWE np. zużyte meble, sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, szyby okienne, skrzydła drzwiowe i okienne, styropian lub inne odpady wielkogabarytowe będą zbierane na podstawie ustalonych harmonogramów w częstotliwości 2 raz w roku – raz na półrocze danego roku kalendarzowego. G, POZOSTAŁE ODPADY pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane. H. INNE ODPADY , np. przeterminowane leki, zużyte baterie – wrzucamy do pojemników wystawionych w budynku Urzędu Gminy, ul. Powstańców Śl. 10, w m. Koszęcin
2013-07-10 08:08:48

Wystawa

2013-07-04 06:11:57

Podsumowanie rozgrywek tenisa stołowego - Strzebiń 2013 rok.

Zakończyły się rozgrywki rundy wiosennej Regionalnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów, organizowane przez ASTS Tarnowskie Góry. Startowało 11 drużyn, w tym dwie Domu Kultury-LKS Strzebiń. Kolejność po pierwszej rundzie jest następująca: 1. „Gronie” Tarnowskie Góry ….................................................18 pkt 2 i 3. exe kwo DK Strzebiń i „Sałka” Świętochłowice ….........13 „ 4. „Burza” Tarnowskie Góry …...................................................11 „ 5. „Karo” Tarnowskie Góry …...................................................9 „ 6. TTS Kalety …..........................................................................7 „ 7. „Skałka” II Świętochłowice ….................................................6 „ 8. „Dragon” Bytom …..................................................................5 „ 9. „Halex” Świerklaniec …...........................................................4 „ 10. DK II Strzebiń …....................................................................2 „ 11. DDK Dąbrówka Wielka ….......................................................2 „ Dla pierwszej drużyny Strzebinia punkty zdobyli: Bruner Marian - 27,5 pkt na 34 gry [81% skuteczności], Gruca Szymon – 20|23,5 [85%], Ochman Kamil – 20|31[65%] - kierownik drużyny, Pyrek Dawid- 5,5|9,5[58 %]. Dla drugiej drużyny Strzebinia punkty zdobywali: Kochanek Józef - 8|27,5[29% skuteczności]- trener II drużyny, Pasiut Mieczysław- 4,5|21 [21%], Knop Arkadiusz – 4,5|24,5[18%], Wyrwol Zygfryd – 1|10,5[9 %] - kierownik II drużyny, Piech Dawid – o|16,5[0 %]. W drugiej drużynie, oprócz Józefa Kochanka, grają sami debiutanci. Trenujemy 4 razy w tygodniu – 2x w Domu Kultury i 2x w Szkole. W rundzie rewanżowej, która rozpocznie się we wrześniu, pierwsze sześć drużyn po rundzie wiosennej, będzie walczyło o miejsca 1 do 6 , a pozostałe o miejsca od 7-11. Opracował J.Kochanek
2013-07-02 06:40:43

Ks. Prałat Tadeusz Fryc odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W ramach jubileuszu 60-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk odbyło się wręczenie ks. prałatowi Tadeuszowi Frycowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste nadanie orderu miało miejsce w niedziele 30 czerwca, w Sali balowej Kompleksu Pałacowo –Parkowego w Koszęcinie. Order Odrodzenia Polski to zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1921 najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Jest on przyznawany za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ks. Tadeusz Fryc zasłużył sobie na to wielkie wyróżnienie całokształtem działalności, z wyszczególnieniem pomocy niesionej społeczności lokalnej. Ksiądz od kilku lat jest honorowym obywatelem Gminy Koszęcin – wniósł on do tej społeczności bardzo wiele. Przez 38 lat był proboszczem parafii NSPJ w Koszęcinie, a obecnie - jako emeryt - dalej aktywnie działa w parafii. Przed 25 laty był współzałożycielem Klubu Abstynenta „Radość”. Zakładał i patronował grupom oazowym, Domowemu Kościołowi, organizował parafialny oddział „Caritas”. Jemu zawdzięcza się również wiele poważnych inwestycji i remontów kościoła – z których do najważniejszych należą wymiana dachu i okien oraz budowa tzw. „salek” czyli kaplicy i pomieszczeń dla przykościelnych organizacji. O wadze jego zasług świadczy również Złoty Krzyż Zasługi „Zasłużony dla Powiatu”, oraz fakt, że papież Jan Paweł II uhonorował ks. Fryca godnością prałata. Order wręczył księdzu wicewojewoda śląski – Andrzej Pilot. Ta krótka chwila przypięcia Krzyża do piersi zasłużonego, poskutkowała falą gromkich braw wśród zebranych gości. Wicewojewoda śląski korzystając ze sprzyjających okoliczności jubileuszu „Śląska” i nadania Orderu ks. Frycowi, wyróżnił także inne osoby. Na wniosek Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 62 pracowników ZPiT „Śląsk”, zarówno spośród kadry administracyjnej jak i artystycznej, zostało uhonorowanych medalami za sumienne wykonywanie swoich obowiązków pracowniczych. Pośród osób wyróżnionych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami, najdonioślej oklaskiwani byli kończący w tym sezonie karierę sceniczną: Marian Chrobok, Beata Danielska, Katarzyna Lipińska, Tomasz Dworak, Adam Chmielniak oraz Piotr Hankus. Oficjalną cześć gali wręczenia nagród zakończyły gratulacje dyrektora ZPiT „Śląsk” Zbigniewa Cierniaka oraz gorące podziękowania wyróżnionego medalem śpiewaka - Dariusza Żaczka. Następnie nadszedł czas na falę wzajemnych życzeń i gratulacji. Największym powodzeniem cieszył się tłumnie oblegany ks. prałat Tadeusz Fryc. W imieniu Urzędu Gminy gratulacje oraz kwiaty złożył księdzu Wójt Gminy Koszęcin - Grzegorz Ziaja. (MTL/ KI)

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony