Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Ogłoszenie o naborze wniosków do XII. Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin

 

Informujemy, że w okresie od 02 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków osób ubiegających się o wpis na Listę uczestników XII. Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin. W XI. Etapie POE planuje się realizację do 30 inwestycji polegających na wymianie starych kotłów c.o. na nowe, posiadające Certyfikat 5. Klasy emisji. O kolejności na liście uczestników decydować będzie data i godzina złożenia kompletnego wniosku, wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę uczestniczącego w XII. Etapie POE. O dacie złożenia wniosku decyduje data potwierdzenia wpływu w Urzędzie Gminy Koszęcin. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Koszecin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, pokój nr 10.

Termin naboru wniosków: 02 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

UWAGA! Wniosek winien być zgodny z Wzorem Wniosku – dostępnym na stronie internetowej www.koszecin.pl (Zakładka POE) oraz możliwym do pobrania w Urzędzie Gminy Koszęcin. Do wniosku należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zakwalifikowanego do udziału w POE dla Gminy Koszęcin. Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone bez Kosztorysu lub podpisanej Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych, nie będę podlegały wpisowi na Listę uczestników oraz Listę rezerwową uczestników. Wnioski złożone przed wskazanym terminem naboru nie będą rozpoznawane. Osoby, które złożyły wniosek przed terminem naboru proszone są o ponowne złożenie wniosku – wraz z Kosztorysem – w wymaganym terminie.

Osoby zamierzające przystąpić do udziału w XII. Etapie POE winny zapoznać się z „Regulaminem Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu ograniczenia emisji dla Gminy Koszęcin – XII. Etap”, zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin Nr 197/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony