Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-06-27 11:19:36 Jaśko

Witam. Czy na gosirze i alejce można spożywać alkohol? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-06-27 15:18:31: Witam, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie spożywanie alkoholu jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadziła generalny zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-27 09:42:48 przystanki

Czy może Pan odpowiadać na temat? Jakie przystanki zostały osnaczone w ubiegłym tygodniu na terenie Koszęcina i kto się na nich zatrzymuje? Dlaczego nie wiedzą o nich kierowcy i mieszkańcy?

Opowiedź 2018-06-27 15:18:01: Witam, w zeszłym tygodniu został oznaczony przystanek w Koszęcinie przy ul. Ligonia. Przystanek ten został utworzony na wniosek mieszkańców. Informacja o lokalizacji przystanku została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-25 21:36:26 przystanki

Ile nowych miejsc przystankowych oznaczyła gmina 20 czerwca? W których miejscach są one zlokalizowane? To są pytania do pana. Kiedy mieszkańcy będą poinformowani o nowych przystankach?

Opowiedź 2018-06-27 07:36:27: Witam, aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zawiera uchwała Nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/328/wiadomosc/416522/uchwala_nr_470xlviii2018_rady_gminy_koszecin_z_dnia_27_marca_201. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-23 22:07:20 fajerwerki

Puszczanie fajerwerków co tydzień po godzinie 22giej jest uporczywym zakłócaniem spokoju mieszkańców. Został Pan o tym poinformowany. Co Pan zrobił żeby zakończyć te "zabawy"?

Opowiedź 2018-06-26 07:43:23: Witam, przypadki zakłócania ciszy nocnej można zgłaszać Policji, zgodnie bowiem z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń " Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny". Jako Wójt Gminy nie mam możliwości wprowadzania zakazu organizowania pokazów sztucznych ogni, ani karania za przypadki zakłócania spokoju, ponieważ sprawy te należą do Policji, a nie do organów Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-23 06:58:36 przystanki

Kiedy i gdzie gmina opublikowała lub opublikuje informacje o lokalizacji nowych przystanków w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-06-26 07:37:54: Witam, aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zawiera uchwała Nr 470/XLVIII/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, opublikowana na stronie BIP Urzędu Gminy w Koszęcinie - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/328/wiadomosc/416522/uchwala_nr_470xlviii2018_rady_gminy_koszecin_z_dnia_27_marca_201. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-20 19:08:40 przystanek

Czy gmina planuje zmianę tras busów, że postawiła nowy przystanek w miejscu, w którym nie jeździ komunikacja publiczna? Czy robotnicy mogą posprzątać po robocie?

Opowiedź 2018-06-25 07:49:38: Witam, bardzo proszę o wskazanie, którego przystanku dotyczy zapytanie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-20 12:23:41 Ilona

Proszę o udostępnienie na stronie Gminy pisma odnośnie nie przyjęcia wniosku do programu OSA.

Opowiedź 2018-06-22 08:45:28: Szanowna Pani Ilono, szczegółowe informacje oraz rozstrzygnięcie Programu Otwartych Stref Aktywności znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-19 21:09:57 mundial

Kiedy gmina uzyskała licencję na organizację strefy kibica? Czy nie było w urzędzie mniejszego ekranu? Czy nie można go umieścić pod zadaszeniem i tak, żeby się w nim nie odbijało słońce?

Opowiedź 2018-06-20 11:08:08: Witam, Gmina zawarła w dniu 04 czerwca 2018 r. umowy z TVP S.A. na publiczne pokazy meczów 2018 FIFA World Cup Russia™ i została umieszczona na liście oficjalnych Stref Kibica - http://www.licencje.tvp.pl/35971800/lista-stref-kibica, za zgodą FIFA. Wielkość ekranu umieszczonego w strefie została dostosowana do jej wielkości. Sposób usytuowania ekranu, w tym ewentualne umieszczenie strefy w namiocie, będzie uzależniony od warunków atmosferycznych w dniu kolejnych rozgrywek. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-17 21:58:51 Magdalena

w 2017 mial byc na ul. Podlesie robiony plac zabaw i gdzie on jest? Tam tez mieszkaja dzieci.Prosze o konkretne odpowiedzi i interwencje w tej sprawie.

Opowiedź 2018-06-19 11:33:12: Witam, w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych Sołectwo Sadów otrzymało 13,6 tys. zł na utworzenie placu zabaw na Podlesiu. Z informacji Urzędu Marszałkowskiego wynika, że dofinansowanie zadań nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w dniu 25 czerwca 2018 r. Po otrzymaniu środków będzie można przystąpić do realizacji planowanej inwestycji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-17 21:57:12 Magdalena

Jestem mieszkanka Sadowa CHYBA BARDZO ZAPOMNIANEJ ULICY PODLESIE. Droga jest w fatalnym stanie krzywa , rozchodzaca sie w rowy

Opowiedź 2018-06-20 08:00:57: Szanowna Pani Magdaleno, ul. Podleska w Sadowie nie jest drogą gminną. Droga ta należy do Powiatu Lublinieckiego. Tym samym utrzymanie oraz remont ulicy Podleskiej w Sadowie należy do zadań Starostwa Powiatowego, jako zarządcy tej drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-16 22:16:32 fajerwerki

Cotygodniowa wieczorna kanonada jest skandalem. Kto wydał pozwolenia na strzelanie fajerwerkami poza dozwolonym terminem? Dlaczego gmina toleruje łamanie przepisów odnośnie używania ogni sztucznych?

Opowiedź 2018-06-19 11:29:01: Witam, Wójt Gminy nie wydaje żadnych zezwoleń na pokazy sztucznych ogni, ponieważ nie ma takich uprawnień. Jeżeli w ramach imprezy planowany jest pokaz z użyciem sztucznych ogni, laserów, reflektorów dużej mocy lub innych źródeł światła, dane dotyczące przedsięwzięcia należy przekazać nie później niż 7 dni roboczych przed imprezą do Ośrodka Planowania Strategicznego (OPS) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie. Obowiązek przekazania takich danych ciąży również na organizatorach pokazów, w trakcie których wypuszczane są balony napełniane gazem lżejszym od powietrza lub lampiony na ogrzane powietrze. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-15 13:21:11 GEZ

Wskazany przez pana dokument to jakiś rejestr, gmina prowadzi ewidencję. Gdzie jest zamieszczona ewidencja? Gdzie są ujęte zabytki przyrody żywej i nieożywionej, tablice pamięci oraz pomniki?

Opowiedź 2018-06-18 08:38:10: Witam, Wójt Gminy prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Założenie niniejszej ewidencji wymaga aktu organu wykonawczego gminy, z którym jednoznacznie można będzie wiązać skutek w postaci założenia gminnej ewidencji zabytków. Takim aktem jest zarządzenie, które jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie. Zbiór kart adresowych nie jest natomiast publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Z kolei ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Rejestr Form Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego dostępny jest na stronie http://bip.katowice.rdos.gov.pl/. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-14 12:39:44 myjnie

Czy budowane myjnie samochodów spełniają wyśrubowane normy ekologiczne? Jakie normy ochrony wody i gruntu spełnia myjnia smarów maszyn leśnych Makita w Koszęcinie?

Opowiedź 2018-06-18 08:28:05: Witam, wybudowanie myjni samochodowej wymaga uzyskania szeregu pozwoleń różnych organów administracji, w tym pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli będą one odprowadzane do środowiska, lub na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Bez uzyskania stosownych zgód żaden obiekt myjni samochodowej nie mógłby funkcjonować. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-13 21:48:11 basen

Czy wzorem lat poprzednich także w tym roku dzieci i młodzież będą mogły korzystać z basenu bezpłatnie tylko w lipcu? A ci, co będą w sierpniu będą znowu dyskryminowani?

Opowiedź 2018-06-20 07:54:51: Witam, tak jak w zeszłym roku zamierzam umożliwić dzieciom z naszej Gminy bezpłatne korzystanie z kąpieliska w jednym z miesiąców wakacyjnych. Moja decyzja, podobnie jak bezpłatne lekcje nauki pływania dla dzieci, spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców i nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że stanowi ona jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-13 07:53:23 BIP

Gdzie na BIP UG umieszczona jest gez wraz z kartami zabytków oraz opisem stanowisk archeologicznych?

Opowiedź 2018-06-15 08:25:58: Witam, zarządzenie Wójta Gminy Koszęcin w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Koszęcinie: http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/wiadomosc/419555/zarzadzenie_nr_382018_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_15_marca_2018r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-12 10:13:03 eaa

Co zrobić z resztkami olejów silnikowych, przeterminowaną chemią domową, substancjami niebezpiecznymi (np.płyn do czyszczenia biżuterii)?

Opowiedź 2018-06-13 10:27:16: Witam, wskazane odpady można przekazać do PSZOKu. Szczegółowych informacji udzieli Pani Urszula Stempniak - pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych, tel. 34 3576 100 w. 120. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-02 09:37:41 basen

Dlaczego basen jest czynny tylko w wakacje? Od połowy kwietnia jest upalnie, pogody w sierpniu nikt nie zagwarantuje,we wrześniu są jeszcze chętni do kąpieli. Kto podjął decyzję o tak krótkim sezonie?

Opowiedź 2018-06-05 15:03:15: Witam, za administrowanie Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji odpowiada Dyrektor, któremu przekażę uwagi dotyczące czasu trwania sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-01 11:10:41 Ligonia

Na czym dokładnie będzie polegać modernizacja ulicy Ligonia: chodnika, brukowanej nawierzchni, odcinka parkingu, odcinka pod stajniami, oświetlenia, ile nasadzeń drzew po stronie północnej?

Opowiedź 2018-06-05 09:37:14: Witam, o szczegółowym zakresie planowanych prac będę mógł poinformować po otrzymaniu projektu budowlanego-wykonawczego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-01 10:54:29 parklinowy

W 2018 roku miał zostać w Koszęcinie zrobiony Park Linowy. Gdzie on jest? Na jakich zasadach można z niego korzystać?

Opowiedź 2018-06-05 09:32:01: Witam, w Strategii Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej wpisano propozycję zagospodarowania niewielkiej górki w okolicach GOSiR-u. Górka porośnięta jest drzewami i może być wykorzystana jako park linowy. Taka inwestycja przyczyniłaby się do poszerzenia oferty Ośrodka i powstania lokalnego centrum aktywnej rekreacji. Jako że teren górki należy do Nadleśnictwa Koszęcin, Gmina musi najpierw rozpocząć rozmowy z tą instytucją w celu nowego zagospodarowania tego obszaru. Projekt ten przewidziano do wdrożenia w latach 2016-2020. Nie mam natomiast informacji o już funkcjonującym na terenie naszej Gminy parku linowym. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-06-01 10:50:59 RODO

Informacja o tym kto jest inspektorem RODO jest informacją publiczną, proszę o podanie tej informacji.

Opowiedź 2018-06-05 09:36:19: Witam, realizację zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Koszęcinie powierzyłem Panu Cezaremu Nowickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ochrona Danych Osobowych Cezary Nowicki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 376 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony