Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-01-03 16:26:11 Grzegorz

Dziękuję za odpowiedź. Czy gmina musi dołączyć do Związku teraz czy będzie mogła to zrobić za jakiś czas, kiedy już będzie wiadomo jak to działa i czy rzeczywiście to są takie lukry?

Odpowiedź 2019-01-04 08:54:40: Szanowny Panie Grzegorzu, procedura zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku jest długotrwała. Nowe granice istniejącego związku metropolitalnego ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, wymaga zasięgnięcia opinii: 1) rad nowych gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami - opinia Rady Gminy Koszęcin musi być pozytywna; 2) zgromadzenia - organ związku metropolitalnego - opinia musi być pozytywna; 3) sejmiku województwa śląskiego; 4) wojewody śląskiego. Sam wniosek Gminy o przystąpienie do związku powinien zawierać – prócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe". Konsultacje społeczne, które odbywają się w naszej Gminie od 02 do 16 stycznia 2019 r. są dopiero pierwszym etapem opisanej procedury. Ponadto z pewnością ewentualne przystąpienie Gminy Koszęcin do związku metropolitalnego nie będzie możliwe w tym roku z przyczyn formalnych. Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić od 1 stycznia każdego roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 16:23:33 Pegi

Proszę ważne komunikaty dać do ogłoszenia proboszczom parafi gdyż nie wszyscy są obeznani z internetem i robi się bałagan jak obecnie z śmieciami

Odpowiedź 2019-01-04 08:57:41: Szanowna Pani, ważne ogłoszenia są przekazywane do Parafii, podobnie postąpimy z nowym harmonogramem odbioru odpadów. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-02 19:55:05 GRZEGORZ

witam,mam pytanie czy jest w planach budowa chodnika na ulicy lesnej w Koszecinie prowadzaca do basenu

Odpowiedź 2019-01-03 11:10:59: Szanowny Panie Grzegorzu, oczywiście że chciałbym wybudować chodnik na ul. Leśnej, ale biorąc pod uwagę fakt, że na wielu drogach gminnych wciąż nie ma asfaltu, a możliwości budżetowe Gminy są ograniczone, realizacja tej inwestycji musi być odłożona w czasie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-02 11:52:26 Grzegorz

Jakie korzyści i jakie koszty wiążą się z włączeniem gminy do Związku Metropolitalnego? Proszę wyjaśnić mieszkańcom, bo nie wiadomo o co chodzi.

Odpowiedź 2019-01-03 10:38:59: Szanowny Panie Grzegorzu, ustawa o związku metropolitarnym w województwie śląskim wyznacza podstawowe zadania publiczne związku: - kształtowanie ładu przestrzennego (m.in. w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, systemu terenów zieleni i powiązań przyrodniczych, opracowania ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), - rozwój obszaru związku, - publiczny transport zbiorowy, - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, - promocja w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych. Katalog zadań związku nie jest katalogiem zamkniętym. Wśród wielu korzyści wynikających z przystąpienia do związku można wskazać przykładowo lepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia miast i gmin członkowskich, zrównoważony rozwój regionu, dodatkowe wpływy z budżetu państwa, rozwój transportu publicznego. Poza środkami przekazanymi przez gminy na realizację zadań – nie mniej niż 4% z wpływów z podatku PIT, budżet związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT. Są to duże pieniądze. Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wykorzystane jako wkład własny pozwalający ubiegać się o dotacje i środki unijne, to pula środków może być jeszcze większa. W mojej ocenie, przystąpienie do związku będzie dobrym krokiem w kierunku rozwoju naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-01 20:17:45 dominik

CHCIAŁEM ZAPYTAĆ CZY GMINA KOSZĘCIN DOFINANSOWUJE ZAKUP NOWYCH PIECÓW W 5 KLASIE SPRAWNOŚCI I NA JAKICH ZASADACH TO SIĘ ODBYWA

Odpowiedź 2019-01-03 13:12:41: Szanowny Panie Dominiku, Gmina Koszęcin prowadzi Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin. W 2019 r. przewidziano realizację XII Etapu Programu, w trakcie którego przewidziano udzielenie dotacji w wysokości do 5.500,00 zł dla inwestycji polegających na wymianie starego i nieekologicznego źródła ciepła na nowe - posiadające Certyfikat 5. Klasy Emisji - w przypadku montażu kotłów opalanych paliwem stałym. W XII Etapie Programu planuje się udzielić 30 dotacji, przy czym decyduje kolejność zgłaszanych wniosków. Nabór wniosków zaplanowany został w terminie od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Zasady przyznawania dotacji określa "Regulamin Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu ograniczenia emisji dla Gminy Koszęcin – XII. Etap", przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin, który dostępny jest na stronie www.koszecin.pl/informacje/POE. Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu udziela Pan Szymon Brawer - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin: tel. (34) 321-08-33. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-27 20:26:18 tgf

Czy przy SP w Strzebiniu można by zrobić parking? Przy posesjach na ul.Lompy jest b.dużo miejsca.Można to wykorzystać właśnie na parking.

Odpowiedź 2019-01-07 11:12:06: Witam, teren na którym miałby powstać parking, o którym mowa w pytaniu, stanowi częściowo grunt prywatny, co na chwilę obecną uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji.Tym niemniej sprawę tę przedstawię radnym na najbliższej komisji wspólnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-26 10:18:38 Marian

Panie Wójcie, dlaczego strony internetowe UG są czarne i w związku z tym nie da się oglądać zdjęć.

Odpowiedź 2018-12-28 08:11:26: Szanowny Panie Marianie, strona internetowa Urzędu Gminy w Koszęcinie działa prawidłowo, zdjęcia wyświetlają się w kolorze. W celu ustalenia źródła problemu proszę o kontakt z informatykiem Urzędu: tel. 34 3576 100 w. 129, 034 3210 829. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-19 21:22:34 Ząbek

Czy gmina wystąpiła do ministerstwa zdrowia o dofinansowanie na gabinety pielęgniarskie i dentystyczne? Dla których szkół?

Odpowiedź 2018-12-28 08:10:32: Witam, żaden z dyrektorów gminnych szkół nie zgłosił w Urzędzie Gminy inicjatywy wystąpienia o takie dofinansowanie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-16 10:33:16 Jakub

Czy ul.Kochanowicka w Sadowie będzie tej zimy cała odśnieżana i posypywana piachem,czy tylko część,bez dojazdu do ostatniej posesji[około 60 mb.]Tak się dzieje od kilku lat.

Odpowiedź 2018-12-17 09:30:18: Szanowny Panie Jakubie, ulica Kochanowicka w Sadowie jest drogą powiatową, jej odśnieżanie należy do Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-13 08:42:32 Aga

Panie wójcie, dlaczego na budynku Urzędu Gminy nie ma zawieszonej flagi państwowej? Mamy rok 100-lecia odzyskania niepodległości. Flaga powinna być przez cały rok ( oczywiście czysta).

Odpowiedź 2018-12-13 15:48:22: Szanowna Pani, flaga wisi już na budynku Urzędu Gminy, została zdjęta na czas zawieszania ozdób świątecznych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-12 17:51:04 LOCO

Proszę o udzielenie informacji jaki aktualnie akt reguluje zasady naliczania i stawki czynszu za najem nieruchomości gruntowych należących do gminy Koszęcin.

Odpowiedź 2018-12-13 15:48:44: Witam, stawki czynszu dzierżawnego ustalane są zgodnie z zarządzeniem Nr 170/2017 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Koszęcin. Zarządzenie to zostało umieszczone na BIPie Gminy Koszęcin: http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/wiadomosc/407035/zarzadzenie_nr_1702017_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_12_grudnia_20. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-12 12:20:16 Barbara

Dlaczego władza Gminy Koszęcin nie zainteresuje się wraz z Gminą Kalety drogą powiatową pomiędzy tymi gminami. Władze obu gmin mogłyby wspólnie wywrzeć nacisk na zarządcę tej NIEBEZPIECZNEJ drogi.

Odpowiedź 2018-12-13 13:02:21: Szanowna Pani Barbaro, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wystosowałem już pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie złego stanu DP 3250 S na odcinku od Koszęcina do Drutarni. Zarządca drogi w odpowiedzi wskazał, że stan techniczny nawierzchni ul. Koszęcińskiej, poprzez liczne deformacje i spękania, docelowo wymaga wykonania nowej nakładki bitumicznej, na którą Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak, w odpowiedzi wskazano, że odcinek ten jest pod stałą kontrolą, a wszelkie ubytki w nawierzchni są uzupełniane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-11 15:03:32 Robek

Dlaczego Sylwester nie jest organizowany na basenie? Albo na jakimś boisku, a po 1-ej na sali gimnastycznej? Co roku katuje się tych samych ludzi, rok temu łomot trwał do godziny trzeciej.

Odpowiedź 2018-12-12 12:34:27: Witam, tak jak już informowałem, w tym roku ponownie zapraszam mieszkańców Gminy na Sylwestra na koszęciński rynek, który jest imprezą plenerową. Tradycyjnie przywitanie Nowego Roku odbywa się w centrum miejscowości. Zdaję sobie sprawę, że przy organizacji tego typu wydarzeń mogą pojawić się utrudnienia, jednak zrobię wszystko, żeby impreza przebiegła bezpiecznie i sprawnie, a za niedogodności mieszkańców przepraszam. Planowany termin zakończenia zabawy Sylwestrowej to godz. 2:00. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-10 18:47:35 Tomasz

Pytanie powstałe wobec braku reakcji. Kiedy zostanie usunięta awaria oświetlenia ulicznego na ul.Piaskowej? Według deklaracji pracownika Urzędu zgłoszono 20.11 br. do Tauronu.

Odpowiedź 2018-12-11 10:16:40: Szanowny Panie Tomaszu, opisana przez Pana awaria została przez pracowników Urzędu Gminy zgłoszona firmie TAURON dwukrotnie tj. najpierw 20 listopada 2018 r., a następnie na prośbę Pana Sołtysa w dniu 10 grudnia 2018 r. Sprawa jest na bieżąco monitowana. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-09 16:48:41 P.G.

Kiedy zostaną uprzątnięte liście z ul. Dworcowej? o lampkach Pan nie zapomniał. Widać ze nikt z GMINY nie chodzi alejką.

Odpowiedź 2018-12-10 10:43:45: Witam, opadłe liście są usuwane sukcesywnie przez służby komunalne. Ulica Dworcowa zostanie oczyszczona z liści w najbliższym czasie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-06 20:04:33 dominik

Chciałem zapytać co kanalizacją na ul Jesiennej.Na jakim etapie jest postępowanie,czy jest gotowy nowy projekt i czy zostało to uwzględnione w budżecie gminy na 2019 rok.

Odpowiedź 2018-12-07 11:55:20: Szanowny Panie Dominiku, mamy gotowy projekt i pozwolenie na budowę kanalizacji w ulicy Jesiennej w Koszęcinie. W 2019 r. będziemy aplikować o środki zewnętrzne na przeprowadzenie tej inwestycji. Zgodnie z harmonogramem konkursów Urzędu Marszałkowskiego, planowany termin składania wniosków to czerwiec 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-05 10:44:13 Ilona

Szanowny Panie Wójcie dziękujemy za zaproszenie na rynek.Tymczasem brakuje chodnika ze Strzebinia do Koszęcina,dlatego to zaproszenie jest dla nas bardzo dyskryminujące.

Odpowiedź 2018-12-11 07:44:47: Szanowna Pani Ilono, nie zgadzam się z zarzutem dyskryminowania mieszkańców Strzebinia. Na temat organizacji Sylwestra na koszęcińskim rynku rozmawiałem również z sołtysem Strzebinia, który potwierdził, że mieszkańcy nie zgłaszają problemów związanych z koniecznością dojazdu do Koszęcina. Podobnie zresztą jak mieszkańcy innych miejscowości naszej Gminy. Tak jak już tłumaczyłem organizacja Sylwestra w każdej miejscowości Gminy - a tylko wtedy można uniknąć zarzutów "dyskryminowania" któregokolwiek z sołectw - wiąże się z dużymi kosztami. Środki, które trzeba byłoby przeznaczyć na ten cel, proponuję zainwestować w rozwój infrastruktury drogowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-04 00:08:12 Osiedle

Idą święta. Rodzina, znajomi i dzieci się zaczną zjeżdżać. A na jodłowej od sierpnia słupy leżą na trawie pod płotem zamaiast stać na miejscy starych, przegnitych. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.

Odpowiedź 2018-12-04 11:48:38: Szanowny Panie, wymiany latarni na ul. Dębowej i Jodłowej dokona TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Zgodnie z zapewnieniami firmy latarnie miały zostać wymienione jeszcze w tym roku. Gmina nie ma wpływu na harmonogram prac właściciela tego oświetlania. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-03 13:11:09 Ilona

W im.mieszkańców Strzebinia proszę o zorg. Sylwestra przed naszym D.K.Mamy nadzieję że nasz dobry gospodarz P.Zbigniew Seniów i P.dyr D.Kultury przychylą się do naszej prośby.

Odpowiedź 2018-12-04 07:38:34: Szanowna Pani Ilono, Sylwester tak jak w roku ubiegłym zostanie zorganizowany na rynku w Koszęcinie. Względy organizacyjne oraz finansowe uniemożliwiają zorganizowanie tej imprezy w każdej miejscowości naszej Gminy. Co więcej, do tej pory mieszkańcy nie zgłaszali mi takiej potrzeby. Mieszkańców Strzebinia już teraz zapraszam do wspólnego świętowania na koszęcińskim rynku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-11-30 12:31:43 kierowca

Świetnie, że oświetlenie, ale co z chodnikiem lub ścieżką piezo-rowerową na Ligonia na Strzebiń od Koniny aż do końca zabudowań? Widział Pan kiedyś dzieci, które tamtędy chodzą do szkoły?

Odpowiedź 2018-12-04 10:55:08: Witam, część ul. Ligonia to droga wojewódzka 906, dlatego wykonanie prac projektowych i budowlanych w zakresie budowy chodnika przy tej ulicy wymaga uprzedniego zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa. Gmina będzie wnioskowała o zawarcie potrzebnego do przeprowadzenia tej inwestycji porozumienia. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 572 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony