Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2018-05-25 10:15:29 eaa

Nie działa link do info o kole łowieckim. http://www.koszecin.pl/user_files/attachments/1324/obwod-nr-57---kolo-lowieckie-dabrowa-w-koszecinie.

Opowiedź 2018-05-29 14:08:13: Witam, dziękuję za zwrócenie uwagi. Usterka została usunięta, a plik z informacją otwiera się prawidłowo (http://koszecin.pl/artykul/1324). Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 23:09:53 Dariusz

Było zadane pytanie o ogród biblijny, jednak teren przy ulicy Korczaka też zarosniety. Jedynie pełno śmieci . Żal patrzeć. kiedy zostanie uprzatniety?

Opowiedź 2018-05-24 11:06:52: Szanowny Panie Dariuszu, proszę o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy, celem dokładnego oznaczenia terenu wymagającego uprzątnięcia - tel. 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 12:57:22 Wawrzyńca

Kto wydał decyzję o podcięciu gałęzi na pomniku przyrody przy kapliczce i przy ulicy? Jaki był jego powód? Kto zdecydował o tym, które konary są podcinane? Kto wykonał cięcie?

Opowiedź 2018-05-24 11:05:47: Witam, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie Gminy Koszęcin w roku 2018 zlecono firmie zewnętrznej. Usługa zrealizowana została na podstawie jednostkowych zleceń ówczesnego Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 12:24:53 chodniki

Dlaczego mieszkańcy muszą chodzić po zniszczonych chodnikach i pokrywać koszty ich naprawy? Czy gmina może zakazać parkowania poza wyznaczonymi miejscami, szczególnie autobusów, w centrum Koszęcina?

Opowiedź 2018-05-24 11:03:25: Witam, wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania na chodnikach w centrum Koszęcina spowodowałby zbyt duże utrudnienia dla mieszkańców naszej Gminy, dlatego na chwilę obecną nie rozważam tego wariantu zmiany organizacji ruchu. W zakresie uwagi dotyczącej parkujących autobusów, informuję, że przepisy ruchu drogowego zabraniają parkowania na chodnikach pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 2,5 t (art. 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Wszystkie zauważone przypadki uszkodzenia chodników proszę natomiast zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy, tel. 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-23 12:18:57 chodniki

W chodniku przy Powstańców koło drogerii (przystanek )jest wielka dziura, w którą wpadają pasażerowie. Chodnik na przystanku też wymaga naprawy. Kiedy zostaną wykonane naprawy w tych miejscach?

Opowiedź 2018-05-24 11:02:18: Witam, ulica Powstańców Śl. w Koszęcinie jest drogą wojewódzką, dlatego utrzymanie zarówno pasa drogowego, jak i chodników położonych w jej pasie, należy do obowiązków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Pracownicy Urzędu wystosują pismo do zarządcy tej drogi z wnioskiem o naprawę chodnika na wskazanym odcinku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-22 10:48:24 Koszęcin

Szanowny Panie Wójcie. Dlaczego odpowiada pan byle co? Gazociąg nie będzie prowadzony w powietrzu, tylko w zmodernizowanej drodze. Tak są planowane i uzgadniane inwestycje w gminie?

Opowiedź 2018-05-23 08:14:59: Witam, Prawo budowlane wymaga uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego remontu drogi z zarządcami sieci np. gazowej. W sytuacji, gdy w drodze nie ma wskazanej sieci, uzgodnienia są w sposób oczywisty bezprzedmiotowe. Nie mogę również uzależniać planów inwestycyjnych wyłącznie od zamierzeń Polskiej Spółki Gazownictwa, ponieważ ulica Ligonia wymaga pilnego remontu. Jeśli Polska Spółka Gazownictwa będzie budować swoje uzbrojenie w drodze gminnej, to może je wykonać po uzyskaniu uprzedniej zgody właściciela tj. Gminy i na warunkach wskazanych przez Gminę. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-21 14:37:31 Klaudia

Dlaczego gmina nie dba o "Ogród biblijny" ? kupę pieniędzy zostało wydane, a tu ani skoszone, ławki brudne że aż wstyd, kamień na ścieżkach zarośnięty,krzewów brak.

Opowiedź 2018-05-22 13:23:10: Szanowna Pani Klaudio, zgadzam się, że stan tzw. Ogrodu biblijnego pozostawia wiele do życzenia. Wydałem już pracownikom dyspozycję w zakresie zlecenia kompleksowego uporządkowania tego terenu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-21 14:33:37 Ilona

Proszę o konkretną odpowiedź, jak daleko są posunięte starania dot. ścieżki rowerowej z Koszęcina do Strzebinia.

Opowiedź 2018-05-22 13:35:26: Witam, zleciłem pracownikom Urzędu wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (była Agencja Nieruchomości Rolnych) o zgodę na użyczenie działek, przez które przebiegać ma planowana ścieżka pieszo-rowerowa. Planuję również w najbliższym czasie zorganizowanie spotkania z mieszkańcami - właścicielami pozostałych nieruchomości, w celu wspólnego ustalenia sposobu przeprowadzenia planowanej ścieżki. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-20 21:46:41 Koszęcin

Czego dotyczyć będzie modernizacja ul. Ligonia? Czy uwzględnia budowę gazociągu, postawienie koszy na śmieci i przysiadków? Kiedy zostanie przedstawiony wstępny projekt i zebrane wnioski mieszkańców

Opowiedź 2018-05-22 08:00:35: Witam, planowana modernizacja ulicy Ligonia w Koszęcinie dotyczyć będzie remontu nawierzchni drogi i chodników. Kolejny raz informuję, że budowa gazociągu nie należy do Gminy, jest to bowiem inwestycja prowadzona przez Polską Spółkę Gazownictwa. Prawo budowlane nie przewiduje opiniowania przez mieszkańców projektu budowlano-wykonawczego remontu drogi. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-19 12:24:27 dh. Hania

Czuwaj! Czy na Koszęcińskie tablice ogłoszeń można przypiąć plakat o ognisku dla harcerzy-seniorów z Koszęcina? Prośbę wysłałam już na mail gminy z projektem plakatu w formacie A3. Z góry dziękuję

Opowiedź 2018-05-21 14:28:07: Witam Pani Hanno, oczywiście mogą Państwo umieścić na gminnych tablicach ogłoszeniowych plakat o ognisku dla harcerzy-seniorów z Koszęcina. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-17 14:35:09 stb

Witam, kiedy zostanie wybudowany planowany orlik w Strzebinu?

Opowiedź 2018-05-21 14:17:27: Witam, cały czas zabiegam o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej. Do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie Gmina złożyła dwa wnioski dotyczące boisk sportowych, mianowicie zadanie polegające na przebudowie kompleksu boisk przy szkole w Strzebiniu (kwota zadania 1 239 165,00 zł) oraz zadanie polegające na budowie budynku zaplecza socjalnego przy boisku w miejscowości Strzebiń (kwota zadania 707 935,11 zł). Oba wnioski czekają na ocenę Ministerstwa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-17 13:15:42 gosir

Dlaczego plac zabaw dla dzieci na GOSIR jest zamknięty?

Opowiedź 2018-05-21 12:37:18: Witam, pytanie dotyczące funkcjonowania placu zabaw przekazałem Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź, że plac zabaw od 1 września 2017 r. jest cały czas dostępny. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-17 11:40:37 Alicja

Witam, Dlaczego Sadów i Rusinowice mają w tym samym miesiącu zamknięte przedszkole,nie można zrobić na zmianę dyżurów?Dla kogo weszła ust. dot. przedszkoli całorocznych?

Opowiedź 2018-05-21 09:01:38: Szanowana Pani Alicjo, przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Tym samym przerwa wakacyjna w przedszkolu w Sadowie i w Rusinowicach została wyznaczona na wniosek dyrektorów i rad rodziców. Przypominam, że osobą odpowiedzialną za organizację przedszkola jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-14 22:59:03 Janek

I Co to bydzie z tym basenem? pozdrawiam

Opowiedź 2018-05-15 10:36:15: Szanowny Panie, wszystkie ujawnione wady basenu zostały już zgłoszone wykonawcy, który został zobowiązany do ich usunięcia w ramach udzielonej Gminie gwarancji. Basen będzie gotowy na otwarcie sezonu letniego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-14 21:25:06 Koszęcin

czego dotyczą planowane zmiany mpzp i studium dla Sroczej Góry?

Opowiedź 2018-05-16 07:56:22: Witam, planowane zmiany Studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Koszęcinie w rejonie Sroczej Góry dotyczą planowanej rozbudowy PSZOKa. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-14 19:42:50 zaległe

Gdzie są dostępne sprawozdania z realizacji programu współpracy z ngo z lat ubiegłych?

Opowiedź 2018-05-15 10:32:47: Witam, poleciłem utworzenie zakładki na BIPie Urzędu Gminy - "Organizacje pozarządowe", w której będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, w tym sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-12 09:43:27 dostępność

Czy od nadleśnictwa do przychodni może zostać zrobiona ścieżka pieszo-rowerowa z obniżonymi wjazdami? Wybrukowana ulica Ligonia jest nieprzejezdna, także dla osób na wózkach.

Opowiedź 2018-05-15 09:46:44: Witam, w najbliższym czasie zlecę wykonanie projektu modernizacji ul. Ligonia w Koszęcinie. Projekt będzie uwzględniał obniżenie krawężników. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-12 09:40:57 dostępność

Ulica Ligonia jest nieprzejezdna dla wózków elektrycznych. Czy od nadleśnictwa do przychodni może zostać zrobiona ścieżka pieszo-rowerowa z obniżonymi wjazdami?

Opowiedź 2018-05-15 09:45:13: Witam, w najbliższym czasie zlecę wykonanie projektu modernizacji ul. Ligonia w Koszęcinie. Projekt będzie uwzględniał obniżenie krawężników. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-12 08:06:39 fundusz

Rada gminy uchwaliła fundusz sołecki. W jaki sposób Koszęcin otrzyma pieniądze z funduszu skoro nie jest sołectwem.

Opowiedź 2018-05-15 09:00:14: Witam, fundusz sołecki stanowi instytucję, której adresatem są wyłącznie sołectwa, a więc jednostki pomocnicze gmin wiejskich. Koszęcin nie jest sołectwem, w konsekwencji nie skorzysta ze środków funduszu sołeckiego. Koszęcin może skorzystać ze środków przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-05-11 21:44:43 Lena

Witam, jak odnosząc się do zmian w ustawie dot. przedszkoli czynnych cały rok, czyli również w wakacje, otwarte będzie przedszkole w Sadowie? Pozdrawiam

Opowiedź 2018-05-15 09:40:04: Szanowana Pani Leno, przedszkola publiczne były i są placówkami nieferyjnymi, ale organ prowadzący, na wniosek dyrektorów tych placówek, może wskazać okres przerwy wakacyjnej, zatwierdzając arkusz organizacyjny na dany rok szkolny. W Sadowie przedszkole będzie w lipcu nieczynne, natomiast będzie otwarte w sierpniu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 192 pozycji
Strona 5 z 10 << poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 10 następna >>

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony