Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-02-22 08:36:00 ADB

Czy Gmina planuje zwiększenie ilości koszy na śmieci? Lepiej opróżniać kosze niż zbierać śmieci wokół dróg :)

Opowiedź 2019-02-22 10:58:07: Witam, w sprawie zapotrzebowania na pojemnik o większej pojemności proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tel. 34 3576 100 w. 120, 034 3210 820. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-21 10:29:46 Jacek

Dzień dobry. Czy droga między Koszęcinem a Kaletami jest "pod opieką" naszej gminy? Jeśli tak, to kiedy przewidywany jest jej remont!? Droga jest w fatalnym stanie!!!!! Pozdrawiam. Jacek

Opowiedź 2019-02-25 07:42:14: Szanowany Panie Jacku, wskazana droga nie jest naszą drogą. Tym niemniej wystosowałem już pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie złego stanu DP 3250 S na odcinku od Koszęcina do Drutarni. Zarządca drogi w odpowiedzi wskazał, że stan techniczny nawierzchni ul. Koszęcińskiej, poprzez liczne deformacje i spękania, docelowo wymaga wykonania nowej nakładki bitumicznej, na którą Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak, w odpowiedzi wskazano, że odcinek ten jest pod stałą kontrolą, a wszelkie ubytki w nawierzchni są uzupełniane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:04:53 kierowca

Gmina ma umowy z firmami,gdzie tylko 1 ma wóz asenizacyjny i nie chce podpisywać już umów.Z zewnątrz nikt nie chce.Co dalej?Do rowu?Pan z gminy nie widzi problemu-szkoda

Opowiedź 2019-02-21 08:48:30: Witam, Gmina nie ma podpisanej umowy z firmą zajmującą się wywozem nieczystości ciekłych, ponieważ prawo nie zezwala na takie rozwiązania. Usługę tę świadczą prywatne podmioty, które występują do Wójta wyłącznie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie opisanej działalności. Tym niemniej dostrzegając opisany przez Pana problem, w najbliższym czasie opróżnianiem szamb przydomowych będzie zajmował się także nasz zakład budżetowy, który będzie działał na zlecenie mieszkańców. Obecnie trwa przetarg na zakup potrzebnego pojazdu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 19:01:05 kierowca

Panie Wójcie-przy wzroście cen za wywóz odpadów może warto zadbać, by w tej cenie firma 2 razy w miesiącu odbierała śmieci ?

Opowiedź 2019-02-21 08:42:10: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/informacje/gazeta-samorzadowa-echo-gminy Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wiązałoby się z jeszcze większą podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-20 18:43:49 kierowca

odnośnie ul. Lublinieckiej. Dotyczy Rusinowic. Dziura na dziurze,może warto ją "wykorytować" by wytrzymała kilka lat do zrobienia kanalizacji ?

Opowiedź 2019-02-21 08:41:21: Witam, nawierzchnia ulicy zostanie poprawiona, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-19 16:18:42 Dębowa

Ktoś jakiś czas temu wykopał dołki na trawniku przy dębowej i sobie pojechał,a dziury jak były tak są jedna z tych dziur jest przy furtce somsiada,i nie została w jakikolwiek sposób zabezpieczona.

Opowiedź 2019-02-22 08:22:35: "Witam, pracownicy Referatu GKZ Urzędu ustalili, że opisane przez Pana dołki wykopane zostały przez mieszkańców ul. Dębowej, którzy podczas awarii kanalizacji sanitarnej, szukali swoich studzienek. Uporządkowanie nieruchomości należy do ich właścicieli. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-17 08:01:31 Michał

Panie Wojcie czy po raz pierwszy zostaną w tym roku pozmiatane drogi i chodniki z piasku po zimie cdn

Opowiedź 2019-02-18 15:10:42: Witam, drogi i chodniki zostaną uprzątnięte po zakończeniu sezonu zimowego. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 18:28:29 Michał

cdn smieci oplata Panie Wojcie dlaczego w innych gminach nie poszla do gory oplata za smieci

Opowiedź 2019-02-18 15:10:06: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/user_files/page_attachments/22/echo-gminy-1-2019.pdf Wbrew pańskiej opinii, zjawisko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotknęło nie tylko naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 18:25:09 Michał

Panie Wojcie dlaczego tak mocno zdrozaly smieci tylko w naszej gminie z8.50 az na 14 zrozumialbym

Opowiedź 2019-02-18 15:09:16: Witam, w aktualnym wydaniu "Echa Gminy" (nr 1/2019) ukazał się obszerny artykuł, w którym wyjaśniałem powody wzrostu opłat. Artykuł jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.koszecin.pl/user_files/page_attachments/22/echo-gminy-1-2019.pdf Wbrew pańskiej opinii, zjawisko wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotknęło nie tylko naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-16 14:58:55 kierowca

Szanowny Panie Wójcie - kiedy zostanie naprawiona ul. Lubliniecka ? Prace interwencyjne - podsypywania, powodują jedynie podniesienie poziomu drogi a dziury jak były tak są. Droga jest nieprzejezdna !

Opowiedź 2019-02-18 14:50:49: Witam, proszę o doprecyzowanie, której miejscowości dotyczy zapytanie. Ulice o nazwie "Lubliniecka" występują w kilku miejscowościach naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-15 08:20:09 Kla

Jaka jest forma zatrudnienia obsługi prawnej urzędu? Dlaczego zasiada w komisji weryfikacyjnej do naboru pracowników i jest jej przewodnicząca?

Opowiedź 2019-02-15 14:50:33: Witam, przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie określają składu komisji rekrutacyjnej zajmującej się naborem na stanowiska urzędnicze, pozostawiając tą sprawę do uregulowania poszczególnym jednostkom samorządowym. Zgodnie z regulaminem naboru obowiązującym w Urzędzie Gminy w Koszęcinie, ustalenie składu komisji rekrutacyjnej należy do Wójta Gminy, który wydaje w tej sprawie każdorazowo zarządzenie. Radca prawny jest pracownikiem Urzędu Gminy. Niezależnie od tego sam uczestniczę w rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ zależy mi na jakości i należytym standardzie prowadzonych w Urzędzie naborów. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-14 16:52:03 Krzysztof

Dlaczego nasza gmina nie dołączy wraz z gminami sąsiadującymi do GZM?

Opowiedź 2019-02-15 14:34:13: Szanowny Panie Krzysztofie, procedura zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku jest długotrwała. Nowe granice istniejącego związku metropolitalnego ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, wymaga zasięgnięcia opinii: 1) rad nowych gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami - opinia Rady Gminy Koszęcin musi być pozytywna; 2) zgromadzenia - organ związku metropolitalnego - opinia musi być pozytywna; 3) sejmiku województwa śląskiego; 4) wojewody śląskiego. Sam wniosek Gminy o przystąpienie do związku powinien zawierać – prócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe". Rada Gminy Koszęcin uchwałą Nr 67/V/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Gminy Koszęcin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Jest to jeden z pierwszych etapów opisanej wyżej procedury. Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić od 1 stycznia każdego roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-14 06:55:01 Krzysztof

Kto w gminie Koszęcin jest "gminnym energetykiem" - gminnym doradcą energetycznym WFOŚIGW? Kiedy i gdzie można się z nim skontaktować?

Opowiedź 2019-02-14 11:37:37: Szanowny Panie, w Urzędzie Gminy nie ma stanowiska "gminnego doradcy energetycznego WFOŚiGW". W sprawach związanych z kwestiami zaopatrzenia energetycznego Gminy proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 116, 034 3210 816. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-12 18:58:24 Grzegorz

Czy urząd może zacząć uwzględniać możliwość składania różnych opinii, np głosowania w konsultacjach, na budżet obywatelski, składanie wniosków w konkursach przez ePUAP i profil zaufany?

Opowiedź 2019-02-13 08:50:21: Witam, Pana uwaga zostanie uwzględniona. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-08 16:37:41 sołectwo

Pytanie konsultacyjne dotyczy utworzenia sołectwa oraz nadania statutu. Gdzie jest udostępniony projekt statutu? W jaki sposób należy wypełniać formularz?

Opowiedź 2019-02-11 08:40:49: Witam, projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Koszęcin oraz nadania mu statutu został zamieszczony na BIPie w zakładce Konsultacje społeczne - http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/12003/wiadomosc/457133/konsultacje_spoleczne_dotyczace_utworzenia_solectwa_koszecin, na stronie interentowej www.koszecin.pl w zakładce Aktualności oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy - sekretariat - I piętro, p. 10. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-08 09:39:34 Roman

Czy w gminie Koszęcin zostały już zlikwidowane wszystkie dachy azbestowe? Nie widać od kilku lat działań gminy w tej sprawie.

Opowiedź 2019-02-12 11:14:53: Witam Panie Romanie, w dniu dzisiejszym Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania związanego z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-07 18:01:35 mieszkanka

Gdzie zgłosić awarię lamp ulicznych ? Na Cieszowie co druga latarnia już nie świeci. Proszę o interwencję w tej sprawie.

Opowiedź 2019-02-11 07:46:40: Szanowna Pani, w sprawie awarii oświetlenia ulicznego, proszę o kontakt bezpośrednio z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, tel. 34 3576 100 w. 132, 034 3210 832. Informacja ze wskazaniem dokładnej lokalizacji nieświecącej latarni zostanie przekazana przez pracowników Urzędu Gminy firmie TAURON. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-07 13:50:01 Pegi

Czy są podejmowane jakieś konkretne kroki w sprawie zadymiania naszej miejscowości? Dotychczasowe działanie to jest takie grożenie palcem pod stołem. Gdzie są jakieś kontrole?

Opowiedź 2019-02-11 07:43:19: Szanowna Pani, Urząd Gminy Koszęcin podejmuje szereg działań mających na celu walkę ze smogiem i poprawę jakości powietrza w Naszej Gminie. Działania te obejmują również kontrole przeprowadzane w związku z podejrzeniem spalania odpadów komunalnych lub paliw wyszczególnionych w tzw. uchwale antysmogowej (m.in. węgiel brunatny, miał gorszej jakości, muły, flotokoncentraty, mokre drewno). Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia. Od momentu wejścia w życie uchwały antysmogowej przeprowadzono łącznie 11 kontroli. Wyniki kontroli wskazują jednoznacznie, że problem zadymienia w Naszej Gminie w przeważającej mierze nie jest spowodowany spalaniem przez mieszkańców substancji niedozwolonych, lecz korzystaniem z przestarzałych, pozaklasowych kotłów centralnego ogrzewania, które umożliwiają tzw. palenie „od dołu”. Przypominam, iż uchwała antysmogowa wprowadziła obowiązek wymiany kotłów c.o. na nowe, posiadający Certyfikat 5. Klasy Emisji. Datą graniczną wymiany kotłów liczących sobie ponad 10 lat jest 31 grudnia 2021 roku. Gmina Koszęcin od szeregu lat prowadzi Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego przyznawane są dotacje na wymianę przestarzałych źródeł ciepła na nowe, posiadające Certyfikat 5. Klasy Emisji. W XII. Etapie Programu, który zaplanowany został na 2019 r., udzielonych zostanie 30 dotacji w łącznej kwocie 165.000,00 zł. Jednocześnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w całym kraju prowadzą Program „Czyste Powietrze” w ramach którego możliwe jest uzyskanie dotacji wynoszącej nawet 90% na inwestycje polegające na – wymianę kotła c.o., termomodernizację budynków, montaż pomp ciepła, solarów na c.w.u. Jednocześnie stale monitorujemy jakość powietrza w Naszej Gminie – w styczniu 2019 r. podpisaliśmy umowę na zakup i montaż pięciu sztuk czujników firmy Syngeos, badających jakość powietrza (pyły zawieszone PM2,5 i PM10). Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej www.panel.syngeos.pl/sensor/pm10, jak również za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne, a wkrótce zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy. Dzięki temu zakupowi Gmina Koszęcin posiada najbogatszą infrastrukturę służącą pomiarowi jakości powietrza spośród wszystkich Gmin powiatu lublinieckiego.Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-04 18:13:02 OPOS

Czy konsultacje w sprawie utworzenia sołectwa Koszęcin są właściwą formą przywrócenia tej jednostki organizacyjnej w sytuacji kiedy jej zniesienie odbyło się na podstawie nieważnej ankiety?

Opowiedź 2019-02-05 08:36:34: Pani Katarzyno, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomocnicze w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. W pierwszym przypadku rada jest zobowiązana do przeprowadzenia konsultacji, natomiast w drugim konsultacje mają charakter fakultatywny. Wbrew Pani opinii, zniesienie sołectwa nie nastąpiło na podstawie ankiety, lecz uchwały Rady Gminy Koszęcin. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-02-04 16:40:14 janek1

A druga kwestia, czy radnego Cubra nie obowiązują przepisy RODO i może tak sobie podawać nazwiska mieszkańców podczas nagrywanej i ogólnodostępnej sesji ?

Opowiedź 2019-02-11 07:48:35: Szanowny Panie, opisaną przez Pana sprawę przekazałem do rozpoznania Przewodniczącemu Rady Gminy w Koszęcinie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 415 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony