Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Pytanie do Wójta

zadaj pytanie
2019-01-05 08:53:11 Seba

Panie wójcie.Dlaczego przy ogrodowej 9 w Sadowiu pług nie odsnieża?Odśnieża do numeru 8.

Opowiedź 2019-01-07 10:13:26: Szanowny Panie, za odśnieżanie ulicy Ogrodowej w Sadowie odpowiada Pani Kamilla Lerche-Sobala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI TRANSPORTOWE I KOMUNALNE Kamilla Lerche-Sobala. Sprawa już została zgłoszona Wykonawcy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 17:35:58 ###

Witam,czy na Ul. KS. GASKI w Koszecinie jest przewidziany jakiś remont drogi która jest w dość opłakanym już stanie i wybudowaniu chodnika? Jeśli tak to kiedy?

Opowiedź 2019-01-07 13:51:12: Witam, w zeszłym roku bezskutecznie staraliśmy się pozyskać środki zewnętrzne na remont tej drogi. W roku bieżącym również będziemy podejmować próby uzyskania na ten cel zewnętrznego finansowania, jeśli się to nie uda, będziemy musieli zabezpieczyć środki w budżecie Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 16:30:05 Grzegorz

I jeszcze pytanie drugie - jaka będzie konkretnie wysokość składki gminy Koszęcin do Związku? Jaka to kwota na ten rok?

Opowiedź 2019-01-07 07:45:41: Szanowny Panie Grzegorzu, roczna składka składa się z części stałej i części zmiennej. Część stałą składki rocznej ustala się mnożąc 0,005 przez iloraz planowanych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalonego z uwzględnieniem art. 89 tej ustawy. Wysokość zmiennej części składki rocznej jest zależna od ilości oraz zakresu przekazywanych przez gminy związkowi metropolitalnemu zadań i odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez gminy na realizację tych zadań. Szczegółowe zasady ustalania wysokości zmiennej części składki rocznej oraz terminy płatności składek określa statut związku metropolitalnego. Tak jak już informowałem, przystąpienie Gminy Koszęcin nie jest możliwe w tym roku. Tym samym nie ma określonej wysokości stawki na rok 2019. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 16:26:11 Grzegorz

Dziękuję za odpowiedź. Czy gmina musi dołączyć do Związku teraz czy będzie mogła to zrobić za jakiś czas, kiedy już będzie wiadomo jak to działa i czy rzeczywiście to są takie lukry?

Opowiedź 2019-01-04 08:54:40: Szanowny Panie Grzegorzu, procedura zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku jest długotrwała. Nowe granice istniejącego związku metropolitalnego ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa wyżej, wymaga zasięgnięcia opinii: 1) rad nowych gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami - opinia Rady Gminy Koszęcin musi być pozytywna; 2) zgromadzenia - organ związku metropolitalnego - opinia musi być pozytywna; 3) sejmiku województwa śląskiego; 4) wojewody śląskiego. Sam wniosek Gminy o przystąpienie do związku powinien zawierać – prócz określenia nowego obszaru i granic - uzasadnienie zmiany, zawierające m.in. "wskazanie form współpracy gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego, powiązań funkcjonalnych i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego i przestrzennego uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe". Konsultacje społeczne, które odbywają się w naszej Gminie od 02 do 16 stycznia 2019 r. są dopiero pierwszym etapem opisanej procedury. Ponadto z pewnością ewentualne przystąpienie Gminy Koszęcin do związku metropolitalnego nie będzie możliwe w tym roku z przyczyn formalnych. Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić od 1 stycznia każdego roku. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-03 16:23:33 Pegi

Proszę ważne komunikaty dać do ogłoszenia proboszczom parafi gdyż nie wszyscy są obeznani z internetem i robi się bałagan jak obecnie z śmieciami

Opowiedź 2019-01-04 08:57:41: Szanowna Pani, ważne ogłoszenia są przekazywane do Parafii, podobnie postąpimy z nowym harmonogramem odbioru odpadów. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-02 19:55:05 GRZEGORZ

witam,mam pytanie czy jest w planach budowa chodnika na ulicy lesnej w Koszecinie prowadzaca do basenu

Opowiedź 2019-01-03 11:10:59: Szanowny Panie Grzegorzu, oczywiście że chciałbym wybudować chodnik na ul. Leśnej, ale biorąc pod uwagę fakt, że na wielu drogach gminnych wciąż nie ma asfaltu, a możliwości budżetowe Gminy są ograniczone, realizacja tej inwestycji musi być odłożona w czasie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-02 11:52:26 Grzegorz

Jakie korzyści i jakie koszty wiążą się z włączeniem gminy do Związku Metropolitalnego? Proszę wyjaśnić mieszkańcom, bo nie wiadomo o co chodzi.

Opowiedź 2019-01-03 10:38:59: Szanowny Panie Grzegorzu, ustawa o związku metropolitarnym w województwie śląskim wyznacza podstawowe zadania publiczne związku: - kształtowanie ładu przestrzennego (m.in. w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, systemu terenów zieleni i powiązań przyrodniczych, opracowania ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), - rozwój obszaru związku, - publiczny transport zbiorowy, - współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku, - promocja w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych. Katalog zadań związku nie jest katalogiem zamkniętym. Wśród wielu korzyści wynikających z przystąpienia do związku można wskazać przykładowo lepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia miast i gmin członkowskich, zrównoważony rozwój regionu, dodatkowe wpływy z budżetu państwa, rozwój transportu publicznego. Poza środkami przekazanymi przez gminy na realizację zadań – nie mniej niż 4% z wpływów z podatku PIT, budżet związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT. Są to duże pieniądze. Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wykorzystane jako wkład własny pozwalający ubiegać się o dotacje i środki unijne, to pula środków może być jeszcze większa. W mojej ocenie, przystąpienie do związku będzie dobrym krokiem w kierunku rozwoju naszej Gminy. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2019-01-01 20:17:45 dominik

CHCIAŁEM ZAPYTAĆ CZY GMINA KOSZĘCIN DOFINANSOWUJE ZAKUP NOWYCH PIECÓW W 5 KLASIE SPRAWNOŚCI I NA JAKICH ZASADACH TO SIĘ ODBYWA

Opowiedź 2019-01-03 13:12:41: Szanowny Panie Dominiku, Gmina Koszęcin prowadzi Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Koszęcin. W 2019 r. przewidziano realizację XII Etapu Programu, w trakcie którego przewidziano udzielenie dotacji w wysokości do 5.500,00 zł dla inwestycji polegających na wymianie starego i nieekologicznego źródła ciepła na nowe - posiadające Certyfikat 5. Klasy Emisji - w przypadku montażu kotłów opalanych paliwem stałym. W XII Etapie Programu planuje się udzielić 30 dotacji, przy czym decyduje kolejność zgłaszanych wniosków. Nabór wniosków zaplanowany został w terminie od dnia 02 stycznia 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Zasady przyznawania dotacji określa "Regulamin Modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanej w ramach Programu ograniczenia emisji dla Gminy Koszęcin – XII. Etap", przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Koszęcin, który dostępny jest na stronie www.koszecin.pl/informacje/POE. Wszelkich informacji dotyczących realizacji Programu udziela Pan Szymon Brawer - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin: tel. (34) 321-08-33. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-27 20:26:18 tgf

Czy przy SP w Strzebiniu można by zrobić parking? Przy posesjach na ul.Lompy jest b.dużo miejsca.Można to wykorzystać właśnie na parking.

Opowiedź 2019-01-07 11:12:06: Witam, teren na którym miałby powstać parking, o którym mowa w pytaniu, stanowi częściowo grunt prywatny, co na chwilę obecną uniemożliwia przeprowadzenie inwestycji.Tym niemniej sprawę tę przedstawię radnym na najbliższej komisji wspólnej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-26 10:18:38 Marian

Panie Wójcie, dlaczego strony internetowe UG są czarne i w związku z tym nie da się oglądać zdjęć.

Opowiedź 2018-12-28 08:11:26: Szanowny Panie Marianie, strona internetowa Urzędu Gminy w Koszęcinie działa prawidłowo, zdjęcia wyświetlają się w kolorze. W celu ustalenia źródła problemu proszę o kontakt z informatykiem Urzędu: tel. 34 3576 100 w. 129, 034 3210 829. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-19 21:22:34 Ząbek

Czy gmina wystąpiła do ministerstwa zdrowia o dofinansowanie na gabinety pielęgniarskie i dentystyczne? Dla których szkół?

Opowiedź 2018-12-28 08:10:32: Witam, żaden z dyrektorów gminnych szkół nie zgłosił w Urzędzie Gminy inicjatywy wystąpienia o takie dofinansowanie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-16 10:33:16 Jakub

Czy ul.Kochanowicka w Sadowie będzie tej zimy cała odśnieżana i posypywana piachem,czy tylko część,bez dojazdu do ostatniej posesji[około 60 mb.]Tak się dzieje od kilku lat.

Opowiedź 2018-12-17 09:30:18: Szanowny Panie Jakubie, ulica Kochanowicka w Sadowie jest drogą powiatową, jej odśnieżanie należy do Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-13 08:42:32 Aga

Panie wójcie, dlaczego na budynku Urzędu Gminy nie ma zawieszonej flagi państwowej? Mamy rok 100-lecia odzyskania niepodległości. Flaga powinna być przez cały rok ( oczywiście czysta).

Opowiedź 2018-12-13 15:48:22: Szanowna Pani, flaga wisi już na budynku Urzędu Gminy, została zdjęta na czas zawieszania ozdób świątecznych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-12 17:51:04 LOCO

Proszę o udzielenie informacji jaki aktualnie akt reguluje zasady naliczania i stawki czynszu za najem nieruchomości gruntowych należących do gminy Koszęcin.

Opowiedź 2018-12-13 15:48:44: Witam, stawki czynszu dzierżawnego ustalane są zgodnie z zarządzeniem Nr 170/2017 Wójta Gminy Koszęcin z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Koszęcin. Zarządzenie to zostało umieszczone na BIPie Gminy Koszęcin: http://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/325/wiadomosc/407035/zarzadzenie_nr_1702017_wojta_gminy_koszecin_z_dnia_12_grudnia_20. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-12 12:20:16 Barbara

Dlaczego władza Gminy Koszęcin nie zainteresuje się wraz z Gminą Kalety drogą powiatową pomiędzy tymi gminami. Władze obu gmin mogłyby wspólnie wywrzeć nacisk na zarządcę tej NIEBEZPIECZNEJ drogi.

Opowiedź 2018-12-13 13:02:21: Szanowna Pani Barbaro, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wystosowałem już pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w sprawie złego stanu DP 3250 S na odcinku od Koszęcina do Drutarni. Zarządca drogi w odpowiedzi wskazał, że stan techniczny nawierzchni ul. Koszęcińskiej, poprzez liczne deformacje i spękania, docelowo wymaga wykonania nowej nakładki bitumicznej, na którą Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie ma obecnie odpowiednich środków finansowych. Niemniej jednak, w odpowiedzi wskazano, że odcinek ten jest pod stałą kontrolą, a wszelkie ubytki w nawierzchni są uzupełniane w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-11 15:03:32 Robek

Dlaczego Sylwester nie jest organizowany na basenie? Albo na jakimś boisku, a po 1-ej na sali gimnastycznej? Co roku katuje się tych samych ludzi, rok temu łomot trwał do godziny trzeciej.

Opowiedź 2018-12-12 12:34:27: Witam, tak jak już informowałem, w tym roku ponownie zapraszam mieszkańców Gminy na Sylwestra na koszęciński rynek, który jest imprezą plenerową. Tradycyjnie przywitanie Nowego Roku odbywa się w centrum miejscowości. Zdaję sobie sprawę, że przy organizacji tego typu wydarzeń mogą pojawić się utrudnienia, jednak zrobię wszystko, żeby impreza przebiegła bezpiecznie i sprawnie, a za niedogodności mieszkańców przepraszam. Planowany termin zakończenia zabawy Sylwestrowej to godz. 2:00. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-10 18:47:35 Tomasz

Pytanie powstałe wobec braku reakcji. Kiedy zostanie usunięta awaria oświetlenia ulicznego na ul.Piaskowej? Według deklaracji pracownika Urzędu zgłoszono 20.11 br. do Tauronu.

Opowiedź 2018-12-11 10:16:40: Szanowny Panie Tomaszu, opisana przez Pana awaria została przez pracowników Urzędu Gminy zgłoszona firmie TAURON dwukrotnie tj. najpierw 20 listopada 2018 r., a następnie na prośbę Pana Sołtysa w dniu 10 grudnia 2018 r. Sprawa jest na bieżąco monitowana. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-09 16:48:41 P.G.

Kiedy zostaną uprzątnięte liście z ul. Dworcowej? o lampkach Pan nie zapomniał. Widać ze nikt z GMINY nie chodzi alejką.

Opowiedź 2018-12-10 10:43:45: Witam, opadłe liście są usuwane sukcesywnie przez służby komunalne. Ulica Dworcowa zostanie oczyszczona z liści w najbliższym czasie. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-06 20:04:33 dominik

Chciałem zapytać co kanalizacją na ul Jesiennej.Na jakim etapie jest postępowanie,czy jest gotowy nowy projekt i czy zostało to uwzględnione w budżecie gminy na 2019 rok.

Opowiedź 2018-12-07 11:55:20: Szanowny Panie Dominiku, mamy gotowy projekt i pozwolenie na budowę kanalizacji w ulicy Jesiennej w Koszęcinie. W 2019 r. będziemy aplikować o środki zewnętrzne na przeprowadzenie tej inwestycji. Zgodnie z harmonogramem konkursów Urzędu Marszałkowskiego, planowany termin składania wniosków to czerwiec 2019 r. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

2018-12-05 10:44:13 Ilona

Szanowny Panie Wójcie dziękujemy za zaproszenie na rynek.Tymczasem brakuje chodnika ze Strzebinia do Koszęcina,dlatego to zaproszenie jest dla nas bardzo dyskryminujące.

Opowiedź 2018-12-11 07:44:47: Szanowna Pani Ilono, nie zgadzam się z zarzutem dyskryminowania mieszkańców Strzebinia. Na temat organizacji Sylwestra na koszęcińskim rynku rozmawiałem również z sołtysem Strzebinia, który potwierdził, że mieszkańcy nie zgłaszają problemów związanych z koniecznością dojazdu do Koszęcina. Podobnie zresztą jak mieszkańcy innych miejscowości naszej Gminy. Tak jak już tłumaczyłem organizacja Sylwestra w każdej miejscowości Gminy - a tylko wtedy można uniknąć zarzutów "dyskryminowania" któregokolwiek z sołectw - wiąże się z dużymi kosztami. Środki, które trzeba byłoby przeznaczyć na ten cel, proponuję zainwestować w rozwój infrastruktury drogowej. Z poważaniem, Wójt Gminy Koszęcin Zbigniew Seniów

Znaleziono: 415 pozycji

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony