Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Czytanie treści strony dostępne.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Koszęcin, informuje o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z w/w ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do RDR - rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wykaz podmiotów wpisanych do RDR dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Koszęcin https://koszecin.pl/informacje/przedsi%c4%99biorcy-gok#gsc.tab=0.

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz pozostałe po segregacji odpady zmieszane) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin  oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej dopuszcza się uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej ( art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych 
w gospodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

 • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
 • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ponadto informuje się, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy .

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Mając na uwadze powyższe wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać oraz przesłać lub dostarczyć kopię umowy do Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin w terminie do 23.12.2022 r.

 • osobiście w godzinach pracy urzędu.
 • listownie na adres: Urząd Gminy w Koszęcinie, ul Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin
 • pocztą elektroniczną na adres: koszecin@koszecin.pl, lub ePUAP,

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w  Koszęcinie pod numerem telefonu: 343210820

 

Zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, nr tel. 034 3576 100

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze sporządzeniem ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane  na potrzeby archiwizacji dokumentacji, według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j.Dz.U.2011.14.67 ze zm.);

 6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich sprostowania.

 7. Dodatkowo, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe