Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków

Czytanie treści strony dostępne.

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Koszęcin ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu gminy Koszęcin.

 1. Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 1. Wartość wnioskowanego dofinansowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:
 • do 150 tys. zł
 • do 500 tys. zł
 • do 3,5 mln zł.
 1. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi Gminy Koszęcin są poddawane wstępnej analizie formalnej i merytorycznej przez właściwych pracowników Urzędu Gminy Koszęcin, a następnie są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Gminy Koszęcin właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.
 2. W trakcie sprawdzania wniosku, wnioskodawca ma możliwość jednorazowej poprawy błędów i uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od momentu otrzymania stosownej informacji.
 3. Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez Urząd Gminy Koszęcin. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Koszęcin podpisze umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie.
 4. Wnioski należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 133/XV/2015  Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 listopada 2015 r. wraz z wymaganymi załącznikami.
 5. Wnioski należy złożyć do dnia 17 lutego 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Koszęcin., ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin.

 

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe