RODO

Czytanie treści strony dostępne.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych email:inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c oraz art. 6 pkt 1 lit. e RODO oraz obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu niezbędnym do realizacji zadania, m.in. podmiotom gospodarczym świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe