Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków do XI. Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin

Informujemy, że w okresie od dnia 19 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r. prowadzony będzie dodatkowy (uzupełniający) nabór wniosków osób ubiegających się o wpis na Listę uczestników XI. Etapu Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Koszęcin. O kolejności na liście uczestników decydować będzie data i godzina złożenia kompletnego wniosku, wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę uczestniczącego w XI. Etapie POE. O dacie złożenia wniosku decyduje data potwierdzenia wpływu wniosku w Urzędzie Gminy Koszęcin. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, pokój nr 10.

Termin naboru wniosków: od 19 września 2018 r. do 26 września 2018 r.

W XI. Etapie POE planuje się realizację 50 inwestycji polegających na wymianie starych kotłów centralnego ogrzewania na nowe, posiadające Certyfikat 5. Klasy emisji. O kolejności na liście uczestników decydować będzie data i godzina złożenia kompletnego wniosku, wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę uczestniczącego w XI. Etapie POE. O dacie złożenia wniosku decyduje data potwierdzenia wpływu w Urzędzie Gminy Koszęcin. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Koszecin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, pokój nr 10.

UWAGA! Wniosek winien być zgodny z Wzorem Wniosku – dostępnym na stronie internetowej www.koszecin.pl oraz możliwym do pobrania w Urzędzie Gminy Koszęcin. Do wniosku należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zakwalifikowanego do udziału w POE dla Gminy Koszęcin. Wnioski niekompletne, niepodpisane lub złożone bez Kosztorysu, nie będę podlegały wpisowi na Listę uczestników oraz Listę rezerwową uczestników. Wnioski złożone przed wskazanym terminem naboru nie będą rozpoznawane.

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony