Urząd Gminy Koszęcin
A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

(aby zapozać się z dokumentem kliknij w wybrana pozycję)

Zarządzanie Kryzysowe: 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Dowody osobiste:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego  (drukować dwustronnie)

Ewidencja ludności:

- Wniosek o wymeldowanie 

Oświata:

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka

- Oświadczenie o zwrot kosztów dowozu dziecka

Urząd Stanu Cywilnego:

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Podatki:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępne w linku poniżej:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2019r.

 

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019r. (Podatek leśny)<---

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019r. (Podatek rolny)<---

 

 

--->Druki podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2018r.<---

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na 2019r. 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI (DT-1/A)

WNIOSEK O ZWROT PADATKU AKCYZOWEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Druki obowiązujące do 31.12.2017r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (IN-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 (ZN -1/A)

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN -1/B)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1),LEŚNY (DL-1) (ZRL -1)


Gospodarka odpadami komunalnymi:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

 


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

 


 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wniosek o wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

PLANOWANIE PRZESTRZENNE:

 

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki do wniosku:

Oświadczenie podmiotu wstępującego w miejsce inwestora

Oświadczenie strony na rzecz której decyzja została wydana 


Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoolowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony